Terms and Conditions / Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: OndernemendeMama.nl en/of Businessmominternational.com, onderdeel Get Responsive BV, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62683020. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van opdrachtgever opdracht heeft geaccepteerd en ontvangen, tot het verrichten van werkzaamheden. Overeenkomst: alle dienstverlenende werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven c.q. overeengekomen, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde behoren te worden verricht. Werkzaamheden: alle dienstverlenende werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven c.q. overeengekomen, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en een opdrachtnemer waarop opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtgever, binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden zoals onder Artikel 1 genoemd, worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk worden bevestigd danwel de offerte binnen 30 dagen door de opdrachtnemer ondertekend is geretourneerd naar opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtgever kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtnemer kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkerwijs gewenste faciliteiten.

5. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. In afwijking van lid 2 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 t/m 9 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 9 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van vooraf overeengekomen uren. Het honorarium wordt berekend volgens de afgesproken uurtarieven van opdrachtnemer.

4. De verschuldigde kosten zullen maandelijks in rekening gebracht worden, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, indien sprake is van de omstandigheden in leden 6 en/of 7.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

7. Los van het gestelde in lid 7 van dit artikel zal opdrachtnemer per 1 januari van enig kalenderjaar de prijzen indexeren conform het inflatiepercentage tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Een negatief inflatiepercentage zal nimmer een prijsdaling tot gevolg hebben.

8. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 9. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling zal geschieden binnen 60 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer mag opdrachtgever tot drievoudig keer een herinnering toesturen met het verzoek voor snelle betaling binnen redelijke termijn.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassokosten wordt geadviseerd.

2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde en ontwikkelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc. blijven eigendom van opdrachtgever mits er sprake is van niet alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De eigendomsvoorbehoud is van rechtswege geldig voor alle ontwikkelde onderwijs diensten en materialen incluis inhoud, structuur en merchandise van trainingen, masterclasses, workshops en events van opdrachtgever.

3. De opdrachtnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5. De opdrachtnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek door opdrachtgever ter inzage te geven.

6. Door opdrachtgever geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7. Voor het geval dat opdrachtgever haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtgever of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtgever zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 11 Klanttevredenheid

1. Indien opdrachtgever niet tevreden is over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, dient opdrachtgever een omschrijving van de tekortkoming te geven. En dient opdrachtnemer de gelegenheid te worden geboden om binnen een vast te stellen termijn, alsnog de werkzaamheden te verrichten volgens de overeengekomen afspraken.

2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een maand, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De opzegtermijn gaat in op de eerste werkdag van de volgende kalendermaand.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze na overleg aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is ten opzichte van haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

2. Onderhevig aan punt 1 is opdrachtnemer aansprakelijk voor de volgende verliezen of schaden indien er sprake is van onzorgvuldigheid, misbruik van verstrekte informatie en materialen en apparaturen van opdrachtgever (ongeacht of deze schade voorzien waren of zouden zijn, al dan niet bekend): (a) verlies van data; (b) verlies van omzet of (verwachte) winsten; (c) verlies van business; (d) verlies van zakelijke mogelijkheden; (e) verlies van goodwill of reputatie; (f) verliezen geleden door derden; of (g) indirecte, directe, speciale of uitzonderlijke schaden voortkomende uit het gebruik van opgeleverde producten van opdrachtnemer, ongeacht de toepassing.

Artikel 15 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht

1. Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk, gelden voor die partijen als overmacht.

2. Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is opdrachtgever wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde diensten aan opdrachtnemer te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmacht situatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd. Artikel

17 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of van een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk deel dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Geschillen

1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort opdrachtgever is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden worden tezamen met de overeenkomst aan opdrachtnemer overhandigd en tevens zullen de actuele voorwaarden op de internetsite geplaatst worden.